غار نمکدان

این غار به طول 6850 متر، بزرگترین غار نمكی جهان می باشد.

به دلیل انباشتگی و رسوب نمك موجود در آب دریا در گسل های عمیق تبدیل به كوهها و غارهای نمكی شده است كه كوه نمكدان در غرب جزیره نیز از این دسته می باشد .

همچنین وجود چشمه های نمك و سفید پوش اطراف این منطقه چشم اندازی رویایی بوجود آورده است.

در این منطقه انواع سنگهای رسوبی ، دگرگونی و آذرین را می توان یافت كه جهت پژوهش ها و تحقیقات كانی شناسی پترولوژی یا سنگ شناسی می تواند مورد مطالعه قرار گیرد .